top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ UNIpad     

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Εισερχόμενος/η στην εφαρμογή UNIpad και στις εν γένει υπηρεσίες του UNIpad, είτε ως επισκέπτης, είτε ως χρήστης, αποκτώντας με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση στα παραπάνω, συμφωνείτε, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας. Σε διαφορετική περίπτωση μην συνδεθείτε και μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του UNIpad. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται στο μέλλον να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν, καθώς και να προστεθούν νέοι όροι. Θα ενημερώνεστε για την αναθεωρημένη/τροποποιημένη/ενημερωμένη/νέα έκδοση των Όρων Χρήσης με ανάρτηση στην εφαρμογή του UNIpad στην σχετική υπηρεσία, στην οποία θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά και οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Οι αναθεωρημένοι/τροποποιημένοι/ενημερωμένοι/νέοι Όροι τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους κατά τα παραπάνω ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του UNIpad, αυτόματα συμφωνείτε, αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους/τροποποιημένους/ενημερωμένους/νέους αυτούς Όρους και παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διακόψετε την πρόσβασή σας και να απέχετε από κάθε χρήση ή επίσκεψη στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες του UNIpad.

•Η εφαρμογή του UNIpad και οι εν γένει υπηρεσίες που αυτό παρέχει, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους άνω των 15 ετών, μετά από την συναίνεση των γονέων τους ή τρίτων προσώπων που έχουν την κηδεμονία τους ή ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους.

•Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή στοιχεία και ψευδείς πληροφορίες. Τα ονόματά σας, όλα τα στοιχεία σας και όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθινά, πραγματικά, και ακριβή, ισχύοντα και πλήρη, ενώ οφείλετε να προβαίνετε στην ενημέρωσή τους, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να παραμένουν με τις παραπάνω ιδιότητες.

•Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, να μιμείστε άλλο χρήστη ή να προσπαθείτε να αλλοιώσετε τα αναγνωριστικά του στοιχεία και πληροφορίες.

•Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης, τον οποίο οφείλετε να μην κοινοποιείτε.

•Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του λογαριασμού σας, οφείλοντας να μην επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν και να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να τη θέσει σε κίνδυνο.

•Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο, εκτός από εσάς, πρόσωπο, ούτε να αποκτάτε πρόσβαση σε λογαριασμούς τρίτων, εκτός αν έχετε σχετική άδεια και συναίνεση. Οφείλετε να μην αναζητήσετε με οποιοδήποτε τρόπο, να μην συλλέξετε και να μην χρησιμοποιήσετε στοιχεία και πληροφορίες σύνδεσης άλλων χρηστών ή πρόσβασης σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

•Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού σας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση/παραχώρηση/εκχώρηση του λογαριασμού σας σε τρίτους.

•Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλο και για κάθε περιεχόμενο (δεδομένα, κείμενα, αρχεία, πληροφορίες, ονόματα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, βίντεο, μηνύματα, σχόλια, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφαρμογές, προγράμματα, συνδέσμους κλπ., όπου στο εξής θα αναφέρονται ως «Περιεχόμενο»), το οποίο υποβάλλετε, αναρτάτε, αποστέλλετε, μεταφέρετε, μεταδίδετε, δημοσιεύετε, εμφανίζετε στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες του UNIpad ή μέσω αυτών.

•Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση, αποστολή, μεταφορά, εμφάνιση, μετάδοση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση Περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, μη εξουσιοδοτημένο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, επιβλαβές, υβριστικό, βίαιο, επιθετικό, ρατσιστικό, μεροληπτικό, ανήθικο, προκλητικό, χυδαίο, πορνογραφικό, που εμπεριέχει γυμνό, αλλά και κάθε συναφές με τα παραπάνω ή τέτοιου είδους Περιεχόμενο.

•Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση, παρενόχληση, τρομοκράτηση, κακοποίηση, δυσφήμιση, απειλή, εκφοβισμός, καθώς και η δημοσιοποίηση πληροφοριών και εν γένει Περιεχομένου που αφορά στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή προσώπων, χρηστών ή τρίτων, καθώς και εμπιστευτικών πληροφοριών και εν γένει Περιεχομένου, δικών σας, άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων.

•Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση του UNIpad για οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση, ή παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή ενέργεια που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία.

•Κατά την πρόσβαση/επίσκεψη/χρήση των υπηρεσιών του UNIpad οφείλετε να συμπεριφέρεστε με ευγένεια και διακριτικότητα και να είστε προσεκτικοί σχετικά με το Περιεχόμενο, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο δημοσιεύετε.

•Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο το UNIpad τόσο για το Περιεχόμενο που αναρτά, υποβάλλει, αποστέλλει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μεταδίδει ή δημοσιεύει ο επισκέπτης/χρήστης, όσο και για την από μέρους του τελευταίου πρόκληση οποιασδήποτε φύσεως βλάβης ή ζημιάς σε άλλους χρήστες ή σε τρίτα πρόσωπα, η οποία προέρχεται από την χρήση των υπηρεσιών του UNIpad. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε αμφισβήτηση, διαμάχη ή διαφορά προκύψει από το Περιεχόμενο και την εν γένει συμπεριφορά και δραστηριότητά σας μέσω του UNIpad και ότι οφείλετε να αποκαταστήσετε πλήρως κάθε ζημιά που θα υποστεί το UNIpad ή τρίτος εξαιτίας των παραπάνω.

•Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέσου κατά τρόπο που να υποδηλώνει παραπλανητικά ότι έχει σχέση με τις υπηρεσίες του UNIpad.

•Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους νόμους σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη και με όλους τους νόμους σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων.

•Δεν επιτρέπεται η με οποιαδήποτε μέθοδο διάθεση Περιεχομένου που περιέχει ιούς ή άλλα είδη κακόβουλου κώδικα. Δεν επιτρέπεται η παρεμβολή, διένεξη, καταστροφή, περιορισμός ή διατάραξη, εν όλω ή εν μέρει, του Περιεχομένου, λογισμικού, εξοπλισμού και των εν γένει υπηρεσιών του UNIpad ή άλλων που συνδέονται με αυτές, με τη μετάδοση ιών, ιών τύπου worm, κ.α., λογισμικού υποκλοπής (spyware), κακόβουλου λογισμικού (malware) ή άλλου καταστροφικού ή διασπαστικού κώδικα. Δεν επιτρέπετε η παρεμβολή σε Περιεχόμενο ή κώδικα, η οποία επηρεάζει τη μορφή της εφαρμογής και των υπηρεσιών του UNIpad.

•Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή υποβολή ανεπιθύμητων σχολίων, μηνυμάτων ή άλλων μορφών μη εξουσιοδοτημένων εμπορικών ή παρενοχλητικών πληροφοριών ή επικοινωνιών και εν γένει ανεπιθύμητου Περιεχομένου (π.χ.spam).

•Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμών, η συλλογή Περιεχομένου ή πληροφοριών χρηστών και η με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση σε Περιεχόμενο των υπηρεσιών του UNIpad μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων ή χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, όπως αυτοματοποιημένη συσκευή, δέσμη ενεργειών (script), προγράμματα συλλογής πληροφοριών, (harvesting bot), ρομπότ (bot), αράχνες (spiders) ή προγράμματα ανίχνευσης (crawler, scraper, cache), χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του UNIpad.

•Το UNIpad δεν προβαίνει και δεν υποχρεούται να προβεί σε προκαταρκτικό έλεγχο, παρακολούθηση, επεξεργασία ή αφαίρεση οποιουδήποτε Περιεχομένου και δεν εγγυάται, ούτε φέρει ευθύνη για την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την νομιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα, την καταλληλότητα ή τη χρησιμότητά του.

•Μολονότι το UNIpad καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των υπηρεσιών του και την επίλυση πιθανών προβλημάτων, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την έγκαιρη, ασφαλή, αδιάκοπη και αλάνθαστη παροχή των υπηρεσιών του, την απόδοση των υπηρεσιών του, την απουσία παραλείψεων στη λειτουργία τους και τεχνικών δυσλειτουργιών, τη διόρθωση των σφαλμάτων ή ελλείψεων, καθώς και την απουσία ιών, κακόβουλων ενεργειών ή παραβιάσεων ασφαλείας και δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε μορφής βλάβης εξαιτίας των παραπάνω.

•Το UNIpad δεν εγγυάται την αποθήκευση του Περιεχομένου σας και δεν ευθύνεται για την απώλεια, καταστροφή ή μη αποθήκευσή του.

•To UNIpad διατηρεί αζημίως το δικαίωμα τροποποίησης, αφαίρεσης, τερματισμού, αναστολής, διακοπής, προσωρινής ή μόνιμης, ενός μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιοδήποτε άτομο και οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές ή βλάβες προκληθούν από τα παραπάνω.

• Το UNIpad διατηρεί το δικαίωμα άρνησης πρόσβασης ή τερματισμού της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση και δίχως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

•Στην περίπτωση που το Περιεχόμενό σας παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δημιουργήσετε με οποιοδήποτε τρόπο κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά το UNIpad ή προκαλέσετε βλάβη ή ζημιά σε αυτό ή άλλους, επισκέπτες/χρήστες/τρίτους, το UNIpad διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, να καταργήσει, να διαγράψει ή να αρνηθεί να εμφανίσει το Περιεχόμενό σας, ή/και να απενεργοποιήσει ή τερματίσει το λογαριασμό σας, ή/και να διακόψει την παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του σε εσάς, χωρίς καμία προειδοποίηση και μη φέροντας οποιαδήποτε ευθύνη.

•Στην περίπτωση που επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή οποιοδήποτε παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό σας, το οποίο ανήκει ή παραπέμπει σε τρίτο με ακατάλληλο τρόπο ή δημιουργεί σύγχυση, το UNIpad διατηρεί το δικαίωμα να το καταργήσει.

•Το όνομα, το λογότυπο, το λογισμικό, το Περιεχόμενο και οι εν γένει υπηρεσίες του UNIpad προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών μυστικών και άλλους νόμους του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, μίμηση, τροποποίηση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, δημιουργία παραγώγων έργων, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση, μεταπώληση, έκδοση, μεταγλώττιση, εκτέλεση, αποθήκευση, εκμετάλλευση ή χρήση των παραπάνω, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια του UNIpad ή επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του UNIpad δεν σας δίνει κυριότητα επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων συναφών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση, αποστολή, μεταφορά, μετάδοση, δημοσίευση και γενικά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής λογισμικού ή Περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του UNIpad ή/και τρίτων. Στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών μυστικών ή άλλων διατάξεων του νόμου, το UNIpad διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, να καταργήσει, να διαγράψει ή να αρνηθεί να εμφανίσει το Περιεχόμενό σας, ή/και να απενεργοποιήσει ή τερματίσει το λογαριασμό σας, ή/και να διακόψει την παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του σε εσάς, χωρίς καμία προειδοποίηση και μη φέροντας οποιαδήποτε ευθύνη.

•Δεν επιτρέπεται να 

τροποποιήσετε, να απομακρύνετε, να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να μεταβάλετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και γενικά οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις υπηρεσίες του UNIpad ή τις συνοδεύουν, καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

• Οφείλετε να κάνετε καλή χρήση των υπηρεσιών του UNIpad και να μην παρεμβαίνετε με οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία τους. Ομοίως δεν επιτρέπετε να παρεμποδίζετε ή να προσπαθείτε να εμποδίσετε ή να δυσχεράνετε την χρήση των υπηρεσιών του UNIpad από άλλους χρήστες. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην τους παραβιάζετε ή να διευκολύνετε ή ενθαρρύνετε την παραβίασή τους. Σε περίπτωση κακής χρήσης ή παραβίασης των παρόντων Όρων και των νόμων το UNIpad διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, να καταργήσει, να διαγράψει ή να αρνηθεί να εμφανίσει το Περιεχόμενό σας, ή/και να απενεργοποιήσει ή τερματίσει το λογαριασμό σας, ή/και να διακόψει την παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του σε εσάς, χωρίς καμία προειδοποίηση και μη φέροντας οποιαδήποτε ευθύνη.

•Οι εν γένει υπηρεσίες και το περιεχόμενο του UNIpad παρέχονται και διατίθενται «ως έχουν». Το UNIpad δεν είναι υπεύθυνο και δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με τις υπηρεσίες και το Περιεχόμενό του, με το Περιεχόμενο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών/χρηστών, με την ασφάλεια του Περιεχομένου και της μετάδοσης των πληροφοριών μέσω αυτού. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του UNIpad από μέρους σας γίνεται με δική σας ευθύνη και δεσμεύεστε για τη νομιμότητά της. Το UNIpad δεν υποστηρίζει το Περιεχόμενό σας και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα για ενδεχόμενη απώλεια, ζημιά (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση), τραυματισμό, αξίωση, υπαιτιότητα ή άλλη βλάβη προκληθεί εξαιτίας του Περιεχομένου σας, της από μέρους σας χρήσης του Περιεχομένου σας και του Περιεχομένου του UNIpad, οποιασδήποτε ενέργειάς σας λαμβάνει χώρα σε σχέση με κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων και της από μέρους σας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της νομοθεσίας. Συμφωνείτε να προστατεύετε και να υποστηρίζετε το UNIpad έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων/αξιώσεων που προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο από την αντίθετη προς τους παρόντες Όρους και τους νόμους συμπεριφορά και δραστηριότητά σας.

•Σε περίπτωση αθέτησης ή παραβίασης των παρόντων Όρων και της νομοθεσίας, ενδέχεται να ενέχεστε νομικά απέναντι στο UNIpad.

•Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί αντίθετος προς το Νόμο, δεν επηρεάζεται το κύρος όλων των υπόλοιπων Όρων, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί. Τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη από μέρους του UNIpad να εφαρμόσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή να αναζητήσει ενδεχόμενες αξιώσεις, δεν δύναται να θεωρηθεί παραίτηση, ούτε σιωπηρή, από το σχετικό του δικαίωμα.

•Το UNIpad ενδέχεται να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από αυτούς. Προς τούτο δεν απαιτείται η συναίνεσή σας.

•Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αλλά και προς τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του UNIpad.

•Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του UNIpad και εσάς. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από και κατά την εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων Όρων εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Στο UNIpad σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου στις υπηρεσίες της εφαρμογής χρήστη. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση») εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς:

Γενικά:

1.Το UNIpad συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των δημοσιεύσεων σας  στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει το UNIpad και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία τoυ.

 

2.Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών της, το UNIpadδεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής "προσωπικά δεδομένα") που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

Απαιτούμενα στοιχεία:

 

H εφαρμογή UNIpad συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους εγγεγραμμένους χρήστης, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών της εφαρμογής. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή συλλογής τους

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε-παράδειγμα εάν δημιουργήσετε προφίλ στην εφαρμογή με τη χρήση email.

H χρήση του email γίνεται με σκοπό την πιθανή ανάκτηση του λογαριασμού σας σε περίπτωση απώλειας κωδικού και ουδεμία κοινοποίηση του γίνεται σε υπηρεσίες τρίτων.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή UNIpad, συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών που αιτείστε μέσα από τη χρήση της εφαρμογής (β) η ορθή λειτουργία της εφαρμογής UNIpad, (γ) η παροχή υπηρεσιών, η πληροφόρηση και διευκόλυνσή σας με βάση το Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό ίδρυμα που εσείς προαιρετικά έχετε δηλώσει.

Η εφαρμογή UNIpad διατηρεί τις δημοσιεύσεις σας, τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες (στο εξής: Like και σχόλια). Σε περίπτωση διαγραφής από εσάς, τα παραπάνω δεν διατηρούνται στη βάση δεδομένων. Τα προσωπικά μηνύματα των εγγεγραμμένων στις υπηρεσίες της εφαρμογής UNIpad χρηστών, διατηρούνται στη βάση για το διάστημα των 24 ωρών και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επεξεργασία ή κοινοποίησή τους σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την Domino’s, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info.selfit@gmail.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, δηλώνοντας το όνομα χρήστη με το οποίο έχετε συνδεθεί στις υπηρεσίες της εφαρμογής. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην εφαρμογή UNIpad μέσω του είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

•Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

 

•Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

•Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Mε τη διαγραφή σας από τις υπηρεσίες του UNIpad, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αυτομάτως και δεν διατηρούνται σε κάποια βάση δεδομένων.

 

•Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

 

•Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

 

•Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

 

 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η εφαρμογή UNIpad δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή UNIpad  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Η εφαρμογή UNIpad δεσμεύεται να μην κοινοποιεί πληροφορίες μέσω των οποίων είναι πιθανή η ταυτοποίηση  ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτές αφορούν. Ειδικότερα, οι προωθητικές ενέργειες της εφαρμογής βασίζονται στις επιλεγμένες σχολές και στην τελευταία τοποθεσία που βρέθηκε ο εκάστοτε χρήστης. Με τον όρο “τελευταία τοποθεσία” εννοείται η τελευταία ευρύτερη περιοχή (Δήμος) στην οποία ο χρήστης άνοιξε την εφαρμογή και έδωσε πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας του κινητού και όχι κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο.  Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται το όνομα, το email, τα προσωπικά μηνύματα ή η συνολική δραστηριότητα το χρήστη εντός της εφαρμογής. Οι προωθητικές ενέργειες του UNIpad αφορούν συγκεκριμένες ομάδες χρηστών που βρίσκονται σε μία πόλη ή σπουδάζουν στο ίδιο Πανεπιστημιακό η Τεχνολογικό ίδρυμα και όχι με βάση κάποιο προσωπικό στοιχείο.

Η εφαρμογή UNIpad επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω της εφαρμογής κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

 

 Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η εφαρμογή UNIpad εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η εφαρμογή UNIpad καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Η εφαρμογή UNIpad διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η εφαρμογή UNIpad θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 10η Μαίου 2018.

 

 

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων Χρήσης είναι η 25/5/ 2018.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί και στην αγγλική γλώσσα. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από τη μετάφραση των παρόντων Όρων Χρήσης, υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

bottom of page